Beleidsplan Beleidsplan
Op dit moment is een werkgroep bezig met het maken van een nieuw beleidsplan.
Zodra deze gereed is, zal dit op de website geplaatst worden. 
Tot die tijd kunt u hier het huidige plan lezen:

 

Beleidsplan voor de Protestantse Gemeente te Scherpenzeel-Munnekeburen e.o.
Goedgekeurd door de Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters op 16 september 2020.

Uitgangspunt:
De Protestantse Gemeente te Scherpenzeel- Munnekeburen e.o. wil een levende geloofsgemeenschap zijn, waarvan Jezus Christus, zoals we die ontmoeten in de Bijbel, het Middelpunt is.

Doelstellingen

1. De gemeente wil een ontmoetingsplaats zijn voor de ontmoeting met God en met elkaar, met ruimte voor contacten onderling en naar buiten toe.

2. Taken binnen de gemeente zullen moeten worden aangepast aan onze mogelijkheden, waarbij meer mensen met een kleinere taak in het geheel kunnen worden betrokken

3. Pastoraat / diaconaat is een dienst aan mensen met het oog op de zingeving van hun leven in het perspectief van Gods Koninkrijk. Het zijn elkaar aanvullende begrippen, die het omzien naar elkaar willen concretiseren.
Het accent bij pastoraat ligt dan op het immateriële vlak, en het diaconaat op het materiële vlak,
hoewel deze terreinen elkaar zullen kunnen overlappen.

4. Jeugd- en jongerenwerk hebben recht op een eigen herkenbare plaats en op ondersteuning en stimulans vanuit de kerkenraad.

5. Oudere gemeenteleden hebben eveneens recht op onze aandacht en betrokkenheid.

6. Communicatie tussen groepen en personen zal bevorderd moeten worden.
Het vervullen van vacatures binnen het kerkenwerk, de kerkenraad, diaconie, wordt steeds moeilijker; het moet ons creatief maken in het aanpassen van de takenpakketten.

Eredienst

De wekelijkse eredienst, als ontmoeting met God en met elkaar wil zo goed mogelijk ruimte scheppen, zodat een ieder zich er thuis mag voelen en zich welkom mag weten.
Daartoe worden de verschillende liturgische mogelijkheden afgewisseld.
Zo mogelijk worden alle leeftijdsgroepen of taakgroepen binnen de gemeente ook zichtbaar binnen de eredienst.
Het Heilig Avondmaal is open en voor iedereen toegankelijk die daar behoefte aan heeft.
Het Heilig Avondmaal wordt vier maal per jaar gevierd.
De Heilige doop wordt bediend aan kinderen van ouders die binding hebben met onze gemeente.
Het is niet noodzakelijk dat zij beiden (belijdend) lidmaat zijn.
In de eredienst dient aandacht te worden besteed aan de collectes door gebed en uitleg.

Pastoraat

De kerkelijk werker, die voor 40 % is aangesteld, is het eerste aanspreekpunt.
De kerkenraadsleden (diakenen en ouderlingen) zijn in hun eigen wijk aanspreekpunt.
De bezoekersgroep gaat op bezoek, bij geboorte, thuiskomst uit ziekenhuis en nieuw ingekomenen.

Diaconaat

De diaconie verzorgt samen met de voorganger de bediening van het Heilig Avondmaal.
De diaconie draagt verantwoording voor de wekelijkse bloemengroet op zondag aan zieken, jarigen van 70 jaar en ouder, paren die 50 jaar getrouwd zijn, andere jubilea of gewoon als groet aan een gemeentelid. De bloemen worden verzorgd door vrijwilligers.
De diaconie geeft financiële steun aan mensen die in geldnood zitten en wonen binnen onze kerkelijke gemeente. Daarnaast streeft de diaconie er naar om het bewustzijn rond Derde Wereldproblemen op peil te houden, door informatie en ondersteuning.
De diaconie zorgt voor het beheer van het land dat zij in bezit heeft.
De financiële ontvangsten van pacht en andere opbrengsten worden naast de kosten in de eigen gemeente en de boven gemeentelijke verplichtingen aangewend aan charitatieve instellingen landelijk en wereldwijd.

Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters hebben tot taak om het gebouw en de financiën goed te regelen.
Door middel van de actie kerkbalans en die actie zo goed mogelijk te promoten, trachten de kerkrentmeesters voldoende middelen bijeen te krijgen voor het uitvoeren van het beleid.
De geldmiddelen die niet op korte termijn nodig zijn worden zo goed mogelijk weggezet tegen een zo hoog mogelijke rente met een aanvaardbaar risico.
De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het in goede staat van onderhoud houden van het kerkgebouw. Zij dienen het geconstateerde noodzakelijke onderhoud door de Monumenten-wacht of door eigen waarnemingen zo spoedig mogelijk uit te voeren (bij Monumentenwacht hebben wij een inspectieabonnement).
Financiële besluiten worden door het College van Kerkrentmeesters gecoördineerd en voorbereid.
Besluiten worden door de kerkenraad beoordeeld en ondersteund.
Het College zet zich samen met de kerkenraad en de gemeente in voor het behoud van een gedeeltelijke voorgangerplaats en het kerkgebouw.
Voor diensten, die op verzoek van derden worden gehouden, buiten de zondag, wordt een vergoeding gevraagd. Ook is er de mogelijkheid om vergader lokaliteiten te huren tegen een vergoeding. Jaarlijks worden de tarieven geactualiseerd .
Daarnaast zorgen zij ervoor dat de begraafplaatsen goed onderhouden worden en het reglement indien nodig aangepast wordt. Zij zorgen ervoor dat door een kosten dekkende tariefstelling er voldoende financiële middelen zijn om de begraafplaatsen tot in lengte van jaren in stand te houden.
Een vrijwilliger verzorgt de ledenadministratie, Leden Registratie Protestantse Kerk (LRP).

Verzekeringen

De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor een goede verzekering van het roerend- en onroerend goed, brand, storm, inbraak en w.a. en een verzekering voor de medewerkers en vrijwilligers. Jaarlijks checken zij de verzekeringen op actualiteit en dekking.

Ouderen

Ouderen van boven de 70 jaar krijgen bezoek van de kerkelijk werker en de zondag na hun verjaardag de bloemen uit de kerk, die door de ouderling of diaken worden gebracht.
Ouderen vanaf 75 jaar krijgen naast het verjaardagsbezoek zo veel mogelijk bezoek van de kerkelijk werker en van vrijwilligers die hiervoor zijn gevraagd.

Communicatie

Het moderamen bestaat uit de voorzitter, scriba, een diaken, een kerkrentmeester en de kerkelijk werker. Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en komt met voorstellen naar de kerkenraad. In spoedeisende gevallen neemt het moderamen een beslissing, in andere gevallen beslist de kerkenraad.
De communicatie tussen de kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters dient voortdurend punt van aandacht te zijn.
De kerkenraad heeft een vertegenwoordiger in de redactie van het Kruispunt.
Communicatiepunt naar buiten toe is de scriba.
Voor zaken rond de erediensten (waaronder bijzondere diensten, doop- rouw- en trouwdiensten) coördineert de kerkelijk werker en overlegt met koster en organist.
Het bevorderen van bekendheid van de activiteiten naar “buiten” door b.v. krant, dorpskrant, tekst tv, posters bij winkels e.d.
Er is een beamer en een laptop aanwezig, hiervan kan gebruik worden gemaakt tijdens de bijeenkomsten. Ook kan deze apparatuur gebruikt worden tijdens een gemeenteavond en de  jaarlijkse Bijbelquiz.
De Zending en Evangelisatie Commissie verzorgt de communicatie naar campings en andere vakantieverblijven en organiseert 2 keer per jaar een Zending en Evangelisatiedienst.
De gemeenteavond is een mogelijkheid waar gemeenteleden met elkaar en met de kerkenraad van gedachten kunnen wisselen. De gemeenteavond wordt gehouden wanneer daar behoefte aan is .
`t Kruispunt wordt 7 keer per jaar uitgebracht en geeft informatie over de kerkdiensten, het wel en wee in de gemeente, de financiën en andere informatie die van belang is voor gemeenteleden.
Er is ook een website ingericht waar mensen digitaal informatie over de kerk kunnen vinden, zoals bijvoorbeeld de namen van contactpersonen binnen de kerk, financiële stukken (ANBI), de historie van de kerk, de diensten, collectes, foto’s en andere bijzonderheden

Verjaardagfonds

Een aantal vrijwilligers zet zich in voor het verjaardagsfonds .
De opbrengsten worden aangewend voor speciale wensen in en rond het kerkgebouw.

Archieven

Het omvangrijke archief dient optimaal beheerd te worden en op een centrale plaats bewaard.
Regelmatig moet bij (oud)kerkenraadsleden geïnformeerd worden of daar geen archiefstukken blijven liggen.

Betaalde medewerkers

De betaalde krachten dienen onder goede arbeidsvoorwaarden te werken en worden betaald volgens CAO loon. Met de kerkelijk werker wordt jaarlijks een evaluatiegesprek gehouden.
Daarbij is een vertegenwoordiger uit de kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters aanwezig.
Ieder jaar wordt beurtelings uit de kerkenraad of het College een nieuwe vertegenwoordiger gekozen.
Van het gesprek wordt een verslag gemaakt. De inhoud van het gesprek wordt alleen gedeeld met de aanwezigen bij het gesprek.
terug