't Kruispunt

't Kruispunt
Kerkblad van de  Protestantse Gemeente Scherpenzeel -Munnekeburen e.o

Abonnementen Administratie:
Mevr. R. Bijkerk, Kerkeweg 91 8484 KB Langelille
Tel.0561-481080
Abonnementsgeld :   € 10,00 per jaar

Rekening nummer :NL14 RABO 03 737 28 581
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente o.v.v 't Kruispunt

Dit jaar komt het kruispunt uit op:

2 februari          2 augustus
22 maart           13 september
10 mei               1 november
21 juni               13 december

De copy kan worden ingeleverd tot respectievelijk:
21 januari          21 juli
10 maart            1 september
28 april               20 oktober
9 juni                  1 december

Drukwerk : Hans Goedkoop

Inleveren bij de redactie of via Email kruispunt@pknscherpenzeelmunnekeburen.nl

De redactie houdt zich het recht  voor ingezonden stukken in te korten of ter zijde te leggen
De redactie bestaat uit  mw. L. Brouwer en mw. H. Zwolle

Korte uitleg bij de voorkant

De zes dorpen van de Veenpolder die behoren tot onze kerkelijke gemeente zijn via kenmerkende foto’s van het dorp op de voorkant geplaatst, rond een kruispunt van wegen.
Op het kruispunt waar we elkaar in onze verscheidenheid ontmoeten en met elkaar een relatie kunnen aangaan, zowel met de mensen die tot onze kerk behoren als de andere dorpsbewoners.
Je kunt er ook het kruis in zien, het symbool van het lijden. Dat we daarvan niet weg kijken,
maar troost en steun geven aan iedereen die dat nodig heeft

In het midden van het kruis(punt) staat de foto van de kerk in Scherpenzeel weergegeven, daar gaat het Kruispunt tenslotte over.
Over het samen kerk/gemeente zijn in de Veenpolder.
De kerk in Scherpenzeel uit 1788 kreeg in 1860 aan de noordzijde een dwarsarm en in 1879 een toren van drie geledingen met ingesnoerde naaldspits. De kerk is een rijksmonument.

De eerste foto is het hoogwaterkanon te Slijkenburg, dit was dus niet een kanon om de vijand af te schrikken, maar om de inwoners te waarschuwen dat er hoogwater in aantocht was.

De tweede foto is van de hervormde kerk van Munnekeburen, die in 1806 werd gebouwd.
Het kerkgebouw is erkend als rijksmonument. Na de vorming van de PKN-kerk Scherpenzeel-Munnekeburen in 2005 werd het kerkgebouw in Munnekeburen verkocht.

De molen de Rietvink in Nijetrijne, de windmolen werd in1855 gebouwd en vervulde tot 1964 de functie van poldermolen. Van 2009 tot 2010 is de molen gerestaureerd, waarbij ook de omgeving is aangepakt.

Een oude foto van de in 1903 opgerichte zuivelfabriek in Langelille in opdracht van de Coöp Zuivelvereniging Scherpenzeel en Omstreken werd de basis gelegd voor het latere dorp.
Op 21 juni 1974 viel de fabrieksschoorsteen, nadat vijf jaar eerder het doek voor de zuivelindustrie in Langelille al was gevallen.

De gedenkzuil van Pieter Stuyvesant aan de Grindweg is ter nagedachtenis voor de in Scherpenzeel geboren bekende Nederlander.
Pieter Stuyvesant is bekend als de stichter/oprichter van Nieuw Amsterdam, het latere New York.
Het is een slanke ionische zuil met bronzen schip, gemaakt in 1955.

In 1989 werd voor de derde keer een klokkenstoel op het kerkhof in Spanga geplaatst.
Geld ontbrak helaas voor de aanschaf van een klok in deze toren, maar door een gift kon op 27 oktober 1989 de klokkentoren alsnog worden ingeluid.


 
terug